رادین تاو

  • نماینده کرال
  • تفنگ PCP
  • تفنگ فنری
  • ساچمه
  • هانتکس

گالری